Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Algemene voorwaarden van de cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DentalPharma cvba., gevestigd en kantoorhoudende te Zellik, Z3 Doornveld 114 bus 2, Belgie. 

Artikel 1 : ALGEMEEN

1.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van DentalPharma/ERGOSP, hierna te noemen “de verkoper”, en op alle verkoopovereenkomsten, door haar aangegaan, alsmede hieruit voortvloeiende (deel)leveringen, dit zowel in Nederland ,België, Luxemburg en Frankrijk. Waar nodig werden voor deze drie laatste landen specifieke bepalingen opgenomen.
2.
Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op tussen verkoper en koper gemaakte jaarafspraken zonder dat voor iedere afzonderlijke hieruit voortvloeiende levering toepasselijkheid van deze voorwaarden opnieuw behoeft te worden overeengekomen.
3.
Afwijkingen van deze voorwaarden of een gedeelte daarvan zijn slechts geldig, indien zij tussen partijen zijn overeengekomen en door de verkoper schriftelijk zijn bevestigd, en gelden alsdan uitsluitend voor de levering waarvoor deze afwijkingen zijn overeengekomen.
4.
Mededelingen, bruto adviesprijzen, cijfermatige gegevens en tekeningen in publicaties, drukwerken en dergelijke zijn voor de verkoper niet bindend.

Artikel 2 : TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

1.
Mondelinge opdrachten, afspraken, toezeggingen, aanbiedingen, opgaven en dergelijke, alsmede wijzigingen in een en ander binden de verkoper niet, indien de verkoper deze niet schriftelijk heeft bevestigd.
2.
Ieder aanbod is als één geheel te beschouwen.
3.
Alle schriftelijke aanbiedingen zijn gedurende dertig dagen geldig, doch worden geheel vrijblijvend gedaan.
4.
Vergissingen, druk- en schrijffouten kunnen steeds gecorrigeerd worden.
5.
De overeenkomst komt eerst tot stand nadat de koper het gedane aanbod schriftelijk heeft geaccepteerd. Wanneer door de koper in de acceptatie ten opzichte van de aanbieding enig voorbehoud wordt gemaakt of enige wijziging wordt aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand indien de verkoper aan de koper c.q. opdrachtgever uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bericht hiermede in te stemmen.
6.
Wanneer de koper aan de verkoper schriftelijk een opdracht verstrekt dan wel schriftelijk een order plaatst, welke niet is voorafgegaan door een schriftelijk aanbod, is de verkoper eerst gehouden tot uitvoering c.q. levering overeenkomstig de opdracht c.q. order nadat hij deze opdracht c.q. order schriftelijk heeft bevestigd.
7.
Op basis van met de koper gemaakte jaarafspraken, kunnen opdrachten omtrent (deel)leveringen door de koper mondeling of schriftelijk, dan wel middels gebruikmaking van het EDI- of Extranetsysteem, aan verkoper worden verstrekt. De overeenkomst omtrent een (deel)levering komt alsdan tot stand zodra de verkoper hieraan uitvoering geeft.
8.
Eventueel na de totstandkoming van de overeenkomst te maken aanvullingen en/of afwijkende bedingen zijn slechts geldig, indien zij schriftelijk door de verkoper zijn bevestigd.

Artikel 3 : PRIJS

De prijs van de zaken is exclusief BTW, eventuele recyclingbijdrage en eventuele andere rechten en belastingen, zoals bijvoorbeeld de kosten van wettelijk voorgeschreven heffingen voor terugname, opslag en verwerking van afvalproducten. De in het aanbod of de jaarafspraken genoemde verkoopprijs c.q. -prijzen is c.q. zijn gebaseerd op de alsdan bekende kostprijsfactoren, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten etc. In geval van verhoging van één of ander is de verkoper gerechtigd de aangeboden verkoopprijs dienovereenkomstig te wijzigen, ook al vindt de verhoging plaats ingevolge reeds bij het aanbod voorziene omstandigheden.

Artikel 4 : LEVERINGSTERMIJNEN

1.
De leveringstermijnen worden steeds bij benadering opgegeven en zijn niet te beschouwen als vervaltermijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.
Bij vertraging in de levering dient de verkoper derhalve in gebreke te worden gesteld, waarbij hem een termijn van minimaal zes weken wordt gegeven om alsnog te presteren.
3.
Indien de verkoper in gebreke is tijdig te leveren, is de koper bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
4.
De verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade, gevolgschade daaronder begrepen, welke door de vertraging in de levering mocht ontstaan.

Artikel 5 : AFLEVERING, OVERGANG VAN RISICO

1.
De levering van de zaken geschiedt franco op de plaats van bestemming ,vrachtkosten worden apart op de rekening vermeldt.
2.
De verkoper is te allen tijde gerechtigd in gedeelten te leveren en voor het betreffende gedeelte volledige betaling te verlangen.
3.
Het risico van de zaken gaat op de koper over, zodra de zaken geladen zijn uit het magazijn van verkoper.
4.
Indien de koper weigert de zaken in ontvangst te nemen, zijn de kosten van het retourneren, de opslag of andere noodzakelijke kosten van behoud voor rekening van de koper. Voornoemde kosten alsmede de volledige koopprijs worden alsdan direct opeisbaar, onverminderd het recht van de verkoper om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen.
5.
Zodra aflevering heeft plaatsgevonden, draagt de koper het risico voor het verloren gaan, beschadigd raken of andere waardevermindering van de geleverde producten.
6.
Retourzendingen zijn slechts toegestaan, indien de verkoper daartoe zijn uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend. Retourzendingen geschieden voor rekening en risico van de koper. De kosten van retourzendingen bedragen 10% van het netto factuurbedrag, waarbij een minimum van 150 Euro in rekening wordt gebracht.
7.
De levering van de zaken vindt plaats onder het voorbehoud dat bij uitvoer van de zaken de vereiste uitvoer- dan wel invoervergunningen verleend worden, respectievelijk dat er geen belemmeringen voor uitvoer dan wel invoer bestaan op grond van toepasselijke regelgeving. 

Artikel 6 : BETALING

1.
Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na datum van de factuur. Voornoemde termijn is een vervaltermijn, zodat de koper onmiddellijk in verzuim is indien niet tijdig is betaald.
2.
Bij niet tijdige betaling is de koper, met ingang van de datum waarop de betaling had moeten plaatsvinden en zonder voorafgaande ingebrekestelling, over het verschuldigd bedrag de rente ex.artikel 6:119a van het Nederlands Burgerlijk Wetboek verschuldigd. (Wat betreft Belgische ,Luxemburgse en Franse kopers zal het bedrag van de factuur, bij niet tijdige betaling, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling verhoogd worden met rente à 10 % per jaar en met een forfaitaire schadevergoeding van 10 % (met een minimum van 200 EUR), zulks onverminderd de invorderingskosten conform de wet van 2 augustus 2002.)
3.
In het geval beschreven onder punt 2 is de verkoper bovendien gerechtigd zijn prestaties voortvloeiend uit de overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen, welke schadevergoeding in geval van gedeeltelijke ontbinding minimaal gelijk is aan 40 % van de tegenwaarde van het alsdan niet meer uit te voeren gedeelte van de overeenkomst.
4.
De verkoper is steeds gerechtigd om, indien hij daartoe aanleiding vindt, contante betaling bij aflevering of, alvorens te leveren, vooruitbetaling dan wel garantie voor de nakoming van de betalingsverplichting te verlangen.
5.
De koper is niet bevoegd enige (gepretendeerde) vordering op de verkoper met het door hem verschuldigde bedrag te verrekenen, dan wel zijn betalingsverplichting op te schorten om welke reden dan ook.
6.
Niettegenstaande een aanwijzing van de koper, strekken betalingen in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom, waarbij eerst op de oudste factuur wordt afgeboekt, en de lopende rente.

Artikel 7 : EIGENDOMSVOORBEHOUD

1.
De door verkoper geleverde zaken blijven eigendom van verkoper totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met de verkoper gesloten overeenkomsten is nagekomen:
2.
de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf;
3.
de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door de verkoper verrichte of te verrichten diensten;
4.
eventuele vorderingen wegens niet nakoming door de koper van diens verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, (een) uit de overeenkomst voortvloeiende overeenkomst(en) of nieuwe overeenkomst(en).
5.
Niettegenstaande hetgeen voorafgaat zullen de risico’s van verlies of vernietiging van de verkochte zaak integraal worden gedragen door de koper vanaf het moment dat hem het verkochte goed werd geleverd.
6.
De koper aan wie het verkochte goed werd geleverd voor de integrale betaling zal op het verkochte goed een teken aanbrengen dat duidelijk leesbaar weergeeft dat het gezegde goed eigendom blijft van de verkoper en verwittigt er desgevallend de schuldeiser-pandhouder per aangetekend schrijven van met kopie aan de verkoper.
7.
De door de verkoper afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen zonder schriftelijke toestemming van de verkoper niet worden doorverkocht of verpand, noch mag daarop enig ander recht worden gevestigd, tenzij de zaken worden doorverkocht in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van de koper 
8.
Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is de verkoper gerechtigd afgeleverde zaken, waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, bij de koper of derden, die de zaak voor de koper houden, weg te halen of weg te doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een boete van 10 % van het door hem verschuldigde per dag.
9.
Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht de verkoper zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
10.
De koper verplicht zich:
11.
de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage aan de verkoper te geven;
12.
alle aanspraken van de koper of verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan de verkoper op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 NL. BW dan wel art. 2074 BW België)
13.
de vorderingen, die de koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door de verkoper geleverde zaken te verpanden aan de verkoper op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 NL. BW dan wel art. 2074 BW België).
14.
de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van de verkoper, zoals bepaald in art.7,1.
15.
op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen, die de verkoper ter bescherming van haar eigendomsrechten met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de koper niet onredelijk hinderen in een normale uitoefening van zijn bedrijf.
16.
De koper, die in strijd handelt met hetgeen hoger is bepaald, verbeurt ten gunste van de verkoper een boete ter hoogte van de factuurwaarde van de zaken, onverminderd het recht van de verkoper de werkelijke, hogere schade van de koper te vorderen 
17.
De koper dient derden op de hoogte te stellen van de eigendomsrechten van de verkoper. De verkoper kan van de koper verlangen dat deze haar op het eerste verzoek doet blijken van een schriftelijke mededeling aan de bedoelde derden, alsmede van de bevestiging van ontvangst van deze mededeling door de desbetreffende derden.

Artikel 8 : GARANTIE EN KLACHTEN

1.
Alle klachten dienen op straffe van verval van rechten schriftelijk en behoorlijk omschreven bij de directie van verkoper te zijn ingediend, binnen de hieronder telkens vermelde termijn.
2.
Klachten worden slechts in behandeling genomen, indien de koper de verkoper alle noodzakelijke inlichtingen verschaft en de verkoper in de gelegenheid wordt gesteld om onbelemmerd alle noodzakelijk geachte onderzoeken te verrichten of te doen verrichten.
3.
De koper is verplicht direct bij inontvangstneming de afgeleverde zaken, alsmede de verpakking hiervan, te controleren op zichtbare gebreken. Voor klachten betreffende zichtbare gebreken geldt een termijn van tien dagen na datum van aflevering. Klachten worden slechts in behandeling genomen indien de koper bewijst dat de zaken onder protest zijn ontvangen. Dit bewijs kan slechts geschieden door een desbetreffende aantekening op het ontvangstbewijs. De verkoper is slechts gehouden de gebrekkige zaken te vervangen, dan wel de met de gebrekkige zaken corresponderende koopprijs, exclusief omzetbelasting, kosten van vervoer en eventuele andere bijkomstige kosten terug te geven, zulks ter keuze van de verkoper.
4.
Voor klachten omtrent afwijkingen in de geleverde hoeveelheid zaken, geldt een termijn van tien dagen na datum aflevering. De verkoper is slechts gehouden de ontbrekende zaken af te leveren ofwel bij de eerstvolgende levering, ofwel binnen een daartoe overeen te komen redelijke termijn.
5.
De verkoper garandeert dat de afgeleverde zaken aan de overeenkomst zullen beantwoorden, gedurende de overeengekomen of op de verpakking vermelde garantietermijn, zij het dat de volgende afwijkingen uitdrukkelijk zijn toegestaan: geringe afwijking in de samenstelling of verpakking, indien en voor zover hiermede geen afbreuk wordt gedaan aan de bruikbaarheid; technische onvermijdelijke afwijkingen in de kwaliteit. Voor klachten omtrent tekortkomingen geldt een termijn van tien dagen nadat de koper de tekortkomingen heeft geconstateerd of redelijkerwijs had behoren te constateren.
6.
De aansprakelijkheid van de verkoper uit hoofde van de gegeven garantie, is beperkt tot het kosteloos herstellen of vervangen van de gebrekkige of ondeugdelijke zaken, dan wel teruggave van de hiermee corresponderende koopprijs, exclusief omzetbelasting, kosten van vervoer en eventuele andere bijkomende kosten, zulks ter beoordeling van de verkoper.
7.
Geen garantie geldt:
8.
indien de koper de afgeleverde zaken niet op de juiste wijze heeft opgeslagen, gebruikt of behandeld;
9.
indien de zaken door de koper en/of derden zijn bestemd voor een bijzonder gebruik dat bij de overeenkomst niet is voorzien;
10.
indien de zaken zijn gebruikt zonder daarbij de veiligheidsvoorschriften, de gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen van overheidswege en/of door verkoper gegeven, in acht te nemen.
11.
De koper is niet bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen, behoudens indien de verkoper in verzuim is zijn verplichtingen uit hoofde van het onder de punten 3, 4 of 8 van dit artikel bepaalde na te komen. De aansprakelijkheid van de verkoper voor schade is beperkt tot maximaal het gefactureerde bedrag van de onderliggende overeenkomst.

Artikel 9 : AANSPRAKELIJKHEID

1.
Iedere aansprakelijkheid voor bedrijfs-, stagnatie- en/of gevolgschade, dan wel andere vormen van indirecte schade door de koper of derden geleden, is uitgesloten.
2.
De verkoper is in geen geval aansprakelijk voor schade door de koper of derden geleden, indien:
3.
de koper de veiligheidsvoorschriften, de gebruiksaanwijzingen en de waarschuwingen die van overheidswege en/of door de verkoper bij de zaken worden gegeven, niet nakomt en/of niet aan derden mededeelt of overhandigt;
4.
de koper het gebruik dat van de zaken kan worden gemaakt uitbreidt of het toelaat of mogelijk maakt dat derden de zaken aanwenden voor andere doeleinden dan aangegeven of bestemmen voor een gebruik wat niet bij de overeenkomst is voorzien.
5.
De verkoper is niet aansprakelijk voor schade die tijdens montage, demontage, reparatie, etc. van de geleverde zaken mocht ontstaan.
6.
De koper vrijwaart de verkoper tegen iedere aanspraak van derden tot vergoeding van schade waarvoor de verkoper geen aansprakelijkheid heeft aanvaard.

Artikel 10 : OVERMACHT

1.
Onder overmacht aan de zijde van de verkoper wordt verstaan elke omstandigheid, waarmee de verkoper ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan een normale uitvoering daarvan redelijkerwijs niet door de koper kan worden verlangd, zoals onder andere, doch niet uitsluitend: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, staat van beleg, aanwezigheid of dreiging met “fall-out”, oproer, molest, brand, water- en rookschade, overstroming, sabotage, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, ziekte van een onvervangbare werknemer, transportproblemen, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, breuk of defecten aan machines die van bijzondere aard zijn en specifiek voor het product zijn vervaardigd, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van de verkoper als bij derden van wie de verkoper de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport – al dan niet in eigen beheer – en voorts alle overige oorzaken buiten schuld of buiten de risicosfeer van de verkoper ontstaan of gelegen.
2.
Wanneer de verkoper door overmacht verhinderd is de overeenkomst uit te voeren, heeft de verkoper het recht de uitvoering daarvan op te schorten, dan wel te harer keuze de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden;
3.
In geval van overmacht is de verkoper niet gehouden tot garantie noch aansprakelijk voor de door de koper, diens afnemers of derden geleden schade.
4.
Indien door overmacht de levering met meer dan drie maanden wordt vertraagd, zijn zowel de verkoper als de koper bevoegd de overeenkomst middels een schriftelijke per aangetekende post aan de medecontractant gerichte mededeling met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder dat één van partijen recht op schadevergoeding kan doen gelden.
5.
Wanneer overmacht intreedt terwijl de overeenkomst al ten dele is uitgevoerd, heeft de koper, wanneer door overmacht de resterende levering meer dan drie maanden wordt vertraagd, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de zaken te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte overeenkomstig het in lid 4 van dit artikel bepaalde te ontbinden, onder de verplichting hetgeen hem reeds is geleverd aan de verkoper terug te zenden voor rekening en risico van de koper, op
6.
voorwaarde dat de koper kan aantonen dat het reeds afgeleverde gedeelte van de zaken door de koper niet meer doeltreffend kan worden gebruikt als gevolg van het niet afleveren van de resterende zaken.

Artikel 11 : ONTBINDING

1.
De verkoper is bevoegd de overeenkomst door middel van buitengerechtelijke, aan de koper gerichte, verklaring te ontbinden:
2.
na schriftelijke ingebrekestelling: wanneer de koper enige contractuele verplichtingen niet nakomt en na daartoe door de verkoper aan de koper uitgebrachte schriftelijke en per aangetekende post verzonden sommatie nalatig blijft binnen een week aan zijn contractuele verplichtingen te voldoen;
3.
zonder schriftelijke ingebrekestelling: wanneer de koper in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance (concordaat) van betaling aanvraagt of door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest, wanneer hij overlijdt, alsmede bij een (voorgenomen) stillegging of liquidatie (vereffening) van het bedrijf en/of bij een (voorgenomen) ontbinding van de vennootschap van de koper.
4.
Ingevolge de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. In geval van deze ontbinding verbeurt de koper een bedrag van 35 % van de koopprijs, onverminderd de aanspraken van de verkoper op volledige schadevergoeding, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.
5.
Buiten de in dit artikel genoemde ontbindingsmogelijkheden heeft de koper niet het recht de overeenkomst door middel van een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden. Enkel in geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de verkoper die zeer ernstig is en nadat de koper tenminste twee schriftelijke ingebrekestellingen heeft verzonden, is de koper bevoegd om ontbinding van de overeenkomst voor de rechter te vorderen.

Artikel 12 TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

Alle aanbiedingen, overeenkomsten, jaarafspraken en deze algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen welke bij de uitvoering van of in verband met de overeenkomst mochten ontstaan, zullen, voor zover de wet niet dwingend anders voorschrijft, met uitsluiting van iedere andere rechter aanhangig worden gemaakt bij de rechtbank te Brussel.

Wat betreft Nederlands klanten zal het Nederlands recht van toepassing zijn en vallen geschillen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Utrecht.